Projekt „Kwalifikacje w sektorze drzewno-meblarskim II”

 

Projekt „Kwalifikacje w sektorze drzewno-meblarskim II” zrealizowany zostanie w okresie 10.08.2018 r. – 30.04.2019 r. na terenie województwa zachodniopomorskiego ze szczególnym uwzględnieniem terenu powiatu m. Szczecin, polickiego lub gryfińskiego. Projekt realizowany przez Fundacją „Fabryka Języka Szczecin” we współpracy ze Stowarzyszeniem „Synergia”. Skierowany do 30 osób pracujących, bezrobotnych i biernych zawodowo, zdeterminowanych i chcących z własnej inicjatywy podnieść swoje umiejętności i kwalifikacje zawodowe. Uczestnicy projektu uzyskają wsparcie z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego, kształtowania kompetencji miękkich, szkolenia zawodowego oraz będą mieli możliwość uzyskania formalnego potwierdzenia kwalifikacji poprzez egzamin sprawdzający, przeprowadzony zgodnie z Rozporządzeniem MEN.

  • Cel główny: Uzyskanie kwalifikacji i umiejętności w ramach kwalifikacji stolarza przez 30 uczestników projektu z terenu powiatu m. Szczecin, polickiego lub gryfińskiego do dnia 30.04.2019 r.
  • Grupa docelowa: 30 osób w wieku powyżej 18 r. życia, w tym osoby z niskimi kwalifikacjami (tj. z wykształceniem na poziomie ISCED3 włącznie)
  • Obszar wsparcia: mieszkańcy powiatu m. Szczecin, polickiego lub gryfińskiego
  • Termin realizacji projektu: 10.08.2018 r. – 30.04.2019 r.
  • Rekrutacja do projektu: rekrutacja ciągła prowadzona w terminie od 10.08.2018 r. do 30.09.2018 r./ dokumenty rekrutacyjne do pobrania ze strony: www.synergiaszczecin.pl (zakładka "Do pobrania")
  • Formy wsparcia:

a) zapewnione materiały dydaktyczne, odzież robocza, ubezpieczenie NNW
b) indywidualne doradztwo edukacyjno-zawodowe,
c) konsultacje zawodowe,
d) szkolenia zawodowe,
e) potwierdzenie kwalifikacji zawodowych poprzez egzamin sprawdzający, przeprowadzony zgodnie z Rozporządzeniem MEN przed Komisją Izby Rzemieślniczej.

  • Koszty udziału we wsparciu: udział bezpłatny

Realizacja projektu jest możliwa dzięki jego współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.

Wartość projektu wynosi: 324 375,00 zł, w tym wartość środków z UE: 275 718,75 zł, wartość środków z budżetu państwa: 15 656,25 zł oraz wartość wkładu własnego: 33 000,00 zł