PROJEKT "KWALIFIKACJE W SEKTORZE DRZEWNO-MEBLARSKIM" - w trakcie realizacji

 

Projekt „Kwalifikacje w sektorze drzewno-meblarskim” skierowany został do 20 osób bezrobotnych i biernych zawodowo, zamieszkujących na terenie powiatu polickiego, które posiadają niskie kwalifikacje (wykształcenie do poziomu ISCED3 włącznie), zdeterminowanych i chcących z własnej inicjatywy podnieść swoje umiejętności i kwalifikacje zawodowe. Projekt zrealizowany zostanie w terminie 01.08.2017 – 31.12.2017 roku w ramach partnerstwa wewnątrzsektorowego pomiędzy Stowarzyszeniem „Synergia”, Fundacją „Fabryka Języka Szczecin” oraz Polskim Stowarzyszeniem na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Szczecinie. Uczestnicy projektu uzyskają wsparcie z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego, kształtowania kompetencji miękkich, kursu zawodowego w zawodzie stolarza oraz będą mieli możliwość uzyskania formalnego potwierdzenia kwalifikacji poprzez egzamin sprawdzający przeprowadzony zgodnie z Rozporządzeniem MEN przed Komisją Izby Rzemieślniczej. Poprzez zrealizowane działania Partnerstwo wesprze system kształcenia zawodowego osób dorosłych oraz podniesie jakość edukacji, tym samym dostosowując ją do rosnących potrzeb nowoczesnej i innowacyjnej gospodarki.

1. Cel główny: głównym celem projektu jest uzyskanie kwalifikacji i umiejętności w ramach kwalifikacji stolarza oraz kompetencji w zakresie prawidłowej komunikacji i autoprezentacji oraz zakładania i prowadzenia własnej działalności gospodarczej przez 20 uczestników projektu z terenu powiatu polickiego do dnia 31.12.2017 r. 2. Grupa docelowa: 20 osób w wieku 18+, które posiadają niskie kwalifikacje tj. wykształcenie do poziomu ISCED3 włącznie, które zamieszkują na terenie powiatu polickiego oraz które chcą z własnej inicjatywy podnieść swoje umiejętności oraz uzyskać kwalifikacje zawodowe w zawodzie stolarza. Projekt skierowany jest przede wszystkim do osób pozostających bez pracy. 
3. Obszar wsparcia: osoby zamieszkujące na terenie powiatu polickiego. 
4. Termin realizacji projektu: 01.08.2017 – 31.12.2017 r. 
5. Rekrutacja: rekrutacja otwarta prowadzona w terminie od 01.08.2017 do 27.08.2017 r. Dokumenty rekrutacyjne do pobrania ze strony: http://synergiaszczecin.pl/do-pobrania oraz http://fabrykajezyka.szczecin.pl/content/do-pobrania 
6. Formy wsparcia: - 12 godzin indywidualnych konsultacji z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego - indywidualna diagnoza edukacyjno-zawodowa - udział w kursie zawodowym w zawodzie stolarza wraz z potwierdzeniem nabytych kwalifikacji poprzez egzamin sprawdzający przed Izbą Rzemieślniczą (system dzienny – zajęcia minimum 6 godzin lekcyjnych dziennie – łącznie 100 godzin zajęć dla grupy) - instruktaż zawodowy przed egzaminem - 4 godziny indywidualnych konsultacji zawodowych - materiały szkoleniowe, odzież ochronna, ubezpieczenie NW - catering dwudaniowy podczas każdego dnia szkoleniowego - zwrot kosztów przejazdu na zajęcia i z zajęć dla osób w szczególnej sytuacji 
7. Koszty udziału we wsparciu: udział bezpłatny.

Realizacja projektu jest możliwa dzięki jego współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.

Wartość projektu wynosi: 230 950,00 zł, w tym wartość środków z UE: 196 307,50 zł, wartość środków z budżetu państwa: 9 542,50 zł oraz wartość wkładu własnego: 25 100,00 zł.