Projekty

  

 

 

 

Projekt „Kwalifikacje w sektorze drzewno-meblarskim II” 

 

Projekt „Kwalifikacje w sektorze drzewno-meblarskim II” zrealizowany zostanie w okresie 10.08.2018 r. – 30.04.2019 r. na terenie województwa zachodniopomorskiego ze szczególnym uwzględnieniem terenu powiatu m. Szczecin, polickiego lub gryfińskiego. Projekt realizowany przez Fundacją „Fabryka Języka Szczecin” we współpracy ze Stowarzyszeniem „Synergia”. Skierowany do 30 osób pracujących, bezrobotnych i biernych zawodowo, zdeterminowanych i chcących z własnej inicjatywy podnieść swoje umiejętności i kwalifikacje zawodowe. Uczestnicy projektu uzyskają wsparcie z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego, kształtowania kompetencji miękkich, szkolenia zawodowego oraz będą mieli możliwość uzyskania formalnego potwierdzenia kwalifikacji poprzez egzamin sprawdzający, przeprowadzony zgodnie z Rozporządzeniem MEN.

 • Cel główny: Uzyskanie kwalifikacji i umiejętności w ramach kwalifikacji stolarza przez 30 uczestników projektu z terenu powiatu m. Szczecin, polickiego lub gryfińskiego do dnia 30.04.2019 r.
 • Grupa docelowa: 30 osób w wieku powyżej 18 r. życia, w tym osoby z niskimi kwalifikacjami (tj. z wykształceniem na poziomie ISCED3 włącznie)
 • Obszar wsparcia: mieszkańcy powiatu m. Szczecin, polickiego lub gryfińskiego
 • Termin realizacji projektu: 10.08.2018 r. – 30.04.2019 r.
 • Rekrutacja do projektu: rekrutacja ciągła prowadzona w terminie od 10.08.2018 r. do 30.09.2018 r./ dokumenty rekrutacyjne do pobrania ze strony: www.synergiaszczecin.pl (zakładka "Do pobrania")
 • Formy wsparcia:

a) zapewnione materiały dydaktyczne, odzież robocza, ubezpieczenie NNW
b) indywidualne doradztwo edukacyjno-zawodowe,
c) konsultacje zawodowe,
d) szkolenia zawodowe,
e) potwierdzenie kwalifikacji zawodowych poprzez egzamin sprawdzający, przeprowadzony zgodnie z Rozporządzeniem MEN przed Komisją Izby Rzemieślniczej.

 • Koszty udziału we wsparciu: udział bezpłatny

Realizacja projektu jest możliwa dzięki jego współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.

Wartość projektu wynosi: 324 375,00 zł, w tym wartość środków z UE: 275 718,75 zł, wartość środków z budżetu państwa: 15 656,25 zł oraz wartość wkładu własnego: 33 000,00 zł

 

 

 

Projekt "Niepubliczne Przedszkole Integracyjne Dzieńdoberek II"

„Dzieńdoberek II” to kompleksowy model zakładający utworzenie 30 miejsc wychowania przedszkolnego dla dzieci, w tym dzieci niepełnosprawnych ze szczególnym uwzględnieniem dzieci ze spektrum autyzmu i niepełnosprawnościami sprzężonymi, w nowopowstałym Ośrodku Wychowania Przedszkolnego w Szczecinie. Projekt zrealizowany zostanie w okresie 01.01.2018 – 31.08.2019 roku w ramach oficjalnego partnerstwa sektorowego zawartego pomiędzy Stowarzyszeniem „Synergia”, Fundacją „Fabryka Języka Szczecin” oraz Stowarzyszeniem „Bratek”, a następnie po jego zakończeniu kontynuowane będzie prowadzenie przedszkola integracyjnego dla podopiecznych. Poprzez realizację wszystkich zaplanowanych działań w ramach projektu nastąpi zwiększenie szans na dostęp do edukacji przedszkolnej dla dzieci, w tym dzieci niepełnosprawnych z terenu powiatu Szczecin oraz sąsiednich, z których rodzice często pracują w Szczecinie tj. powiatu polickiego, gryfińskiego i goleniowskiego. Dzięki temu możliwe będzie zrealizowanie 3 etapów edukacji przedszkolnej dzieci: I. pobudzenie zmysłów. II. integracja zmysłowo-ruchowa. III. wypracowanie poczucia świadomości własnego ciała , jego rozumienia oraz orientacji w przestrzeni. Ponadto działania w ramach projektu zostały skierowane do kadry pedagogicznej zatrudnionej w przedszkolu „Dzieńdoberek”, tak by mogła ono podnosić swoje kwalifikacje zawodowe, by móc jeszcze lepiej wykonywać swoją pracę. Biorąc pod uwagę fakt, że istotnym utrudnieniem w przypadku potencjalnych uczestników - prawnych opiekunów dzieci objętych wsparciem jest brak wystarczających środków finansowych na umożliwienie dziecku uczestnictwa w edukacji przedszkolnej, Partnerstwo podjęło decyzję o pobieraniu opłat od prawnych opiekunów w kwocie niższej od cen rynkowych w Szczecinie. Opłata za uczestnictwo dziecka w edukacji przedszkolnej, w tym zawierająca koszt wyżywienia oszacowana została  na poziomie tj. 500,00 zł w przypadku dziecka zdrowego i 250,00 zł w przypadku dziecka niepełnosprawnego. Jednocześnie w przypadku wyjątkowej sytuacji społeczno-ekonomicznej rodziny, możliwe jest całkowite odstąpienie od wnoszenia opłat za udział dziecka w edukacji przedszkolnej.

1. Cel główny: głównym celem projektu jest zwiększenie szans edukacyjnych dla 30 dzieci, w tym dzieci niepełnosprawnych z terenu powiatu Szczecin, polickiego, gryfińskiego i goleniowskiego do dnia 31.08.2019 roku. 
2. Grupa docelowa: Udział w projekcie weźmie łącznie 30 dzieci w wieku przedszkolnym, przy czym dzieci będą w wieku od 3 do 4 lat. Dzieci niepełnosprawne to osoby dotknięte w różnym stopniu niepełnosprawnością intelektualną, ruchową, afazją motoryczną, autyzmem, zaburzeniami wzroku i słuchu oraz niepełnosprawnościami sprzężonymi. Ponadto udział w projekcie weźmie 6 osób - kadra pedagogiczna OWP "Dzieńdoberek II". Dzieci biorące udział we wsparciu muszą zamieszkiwać na terenie jednego z powiatów: powiat miasto Szczecin, powiat policki, gryfiński lub goleniowski. 
3. Obszar wsparcia: powiat miasto Szczecin, powiat policki, gryfiński lub goleniowski. 
4. Termin realizacji projektu: 01.01.2018 – 31.08.2019 
5. Rekrutacja do projektu: rekrutacja przeprowadzona w terminie od 03.2018 do 07.2018 Dokumenty rekrutacyjne do pobrania ze strony: www.dziendoberek.pl lub http://synergiaszczecin.pl/do-pobrania 
6. Formy wsparcia: 
a) opieka dzienna dla dzieci pełnosprawnych i niepełnosprawnych 
b) catering dla dzieci dobrany według indywidualnej diety 
c) zajęcia specjalistyczne i dodatkowe dla dzieci, w tym m.in. rytmika, dogoterapia, bajko terapia, metoda Handle, itp. 
d) wyjścia do teatru, kina, na basen, wyjazdy całodniowe i inne dla dzieci 
e) szkolenia zawodowe dla kadry zatrudnionej w ramach OWP 
7. Koszty udziału we wsparciu: Opłata za uczestnictwo dziecka w edukacji przedszkolnej, w tym zawierająca koszt wyżywienia oszacowana została  na poziomie tj. 500,00 zł w przypadku dziecka zdrowego i 250,00 zł w przypadku dziecka niepełnosprawnego. Jednocześnie w przypadku wyjątkowej sytuacji społeczno-ekonomicznej rodziny, możliwe jest całkowite odstąpienie od wnoszenia opłat za udział dziecka w edukacji przedszkolnej.

Realizacja projektu jest możliwa dzięki jego współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.

Wartość projektu wynosi: 1 572 254,01 zł, w tym wartość środków z UE: 1 335 591,68 zł, wartość środków z budżetu państwa: 0,00 zł oraz wartość wkładu własnego: 236 662,33 zł

 

Więcej informacji o działalności przedszkola uzyskać można na www.dziendoberek.pl

 

 

 

 

 

 

 

Projekt „Kwalifikacje w sektorze drzewno-meblarskim” 

Projekt skierowany został do 20 osób bezrobotnych i biernych zawodowo, zamieszkujących na terenie powiatu polickiego, które posiadają niskie kwalifikacje (wykształcenie do poziomu ISCED3 włącznie), zdeterminowanych i chcących z własnej inicjatywy podnieść swoje umiejętności i kwalifikacje zawodowe. Projekt zrealizowany zostanie w terminie 01.08.2017 – 31.12.2017 roku w ramach partnerstwa wewnątrzsektorowego pomiędzy Stowarzyszeniem „Synergia”, Fundacją „Fabryka Języka Szczecin” oraz Polskim Stowarzyszeniem na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Szczecinie. Uczestnicy projektu uzyskają wsparcie z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego, kształtowania kompetencji miękkich, kursu zawodowego w zawodzie stolarza oraz będą mieli możliwość uzyskania formalnego potwierdzenia kwalifikacji poprzez egzamin sprawdzający przeprowadzony zgodnie z Rozporządzeniem MEN przed Komisją Izby Rzemieślniczej. Poprzez zrealizowane działania Partnerstwo wesprze system kształcenia zawodowego osób dorosłych oraz podniesie jakość edukacji, tym samym dostosowując ją do rosnących potrzeb nowoczesnej i innowacyjnej gospodarki.

1. Cel główny: głównym celem projektu jest uzyskanie kwalifikacji i umiejętności w ramach kwalifikacji stolarza oraz kompetencji w zakresie prawidłowej komunikacji i autoprezentacji oraz zakładania i prowadzenia własnej działalności gospodarczej przez 20 uczestników projektu z terenu powiatu polickiego do dnia 31.12.2017 r. 2. Grupa docelowa: 20 osób w wieku 18+, które posiadają niskie kwalifikacje tj. wykształcenie do poziomu ISCED3 włącznie, które zamieszkują na terenie powiatu polickiego oraz które chcą z własnej inicjatywy podnieść swoje umiejętności oraz uzyskać kwalifikacje zawodowe w zawodzie stolarza. Projekt skierowany jest przede wszystkim do osób pozostających bez pracy. 
3. Obszar wsparcia: osoby zamieszkujące na terenie powiatu polickiego. 
4. Termin realizacji projektu: 01.08.2017 – 31.12.2017 r. 
5. Rekrutacja: rekrutacja otwarta prowadzona w terminie od 01.08.2017 do 27.08.2017r. Dokumenty rekrutacyjne do pobrania ze strony: 
http://synergiaszczecin.pl/do-pobrania oraz http://fabrykajezyka.szczecin.pl/content/do-pobrania 
6. Formy wsparcia: - 12 godzin indywidualnych konsultacji z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego - indywidualna diagnoza edukacyjno-zawodowa - udział w kursie zawodowym w zawodzie stolarza wraz z potwierdzeniem nabytych kwalifikacji poprzez egzamin sprawdzający przed Izbą Rzemieślniczą (system dzienny – zajęcia minimum 6 godzin lekcyjnych dziennie – łącznie 100 godzin zajęć dla grupy) - instruktaż zawodowy przed egzaminem - 4 godziny indywidualnych konsultacji zawodowych - materiały szkoleniowe, odzież ochronna, ubezpieczenie NW - catering dwudaniowy podczas każdego dnia szkoleniowego - zwrot kosztów przejazdu na zajęcia i z zajęć dla osób w szczególnej sytuacji 
7. Koszty udziału we wsparciu: udział bezpłatny.

Realizacja projektu jest możliwa dzięki jego współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.

 

Wartość projektu wynosi: 230 950,00 zł, w tym wartość środków z UE: 196 307,50 zł, wartość środków z budżetu państwa: 9 542,50 zł oraz wartość wkładu własnego: 25 100,00 zł.

 

 

 

Projekt "Niepubliczne Przedszkole Specjalne Dzieńdoberek"

„Dzieńdoberek” to kompleksowy model zakładający utworzenie nowych 16 miejsc wychowania przedszkolnego dla zamieszkujących na terenie miasta Szczecin lub powiatu polickiego dzieci niepełnosprawnych ze szczególnym uwzględnieniem dzieci ze spektrum autyzmu, w nowopowstałym Ośrodku Wychowania Przedszkolnego w Szczecinie. Projekt zrealizowany zostanie w terminie 01.04.2017 – 31.08.2018 w ramach oficjalnego partnerstwa sektorowego zawartego pomiędzy Stowarzyszeniem „Synergia”, Fundacją „Fabryka Języka Szczecin” oraz Stowarzyszeniem „Bratek”, a następnie po jego zakończeniu kontynuowane będzie prowadzenie przedszkola specjalnego dla podopiecznych. Istotnym aspektem projektu jest fakt, że udział dzieci we wsparciu jest całkowicie bezpłatny, w tym również wyżywienie. Poprzez realizację wszystkich zaplanowanych ramach projektu działań u uczestników nastąpi zwiększenie szans na dostęp do edukacji przedszkolnej, dzięki czemu zrealizowane zostaną 3 etapy edukacyjne: I. pobudzenie zmysłów. II. Integracja zmysłowo-ruchowa. III. wypracowanie poczucia świadomości własnego ciała jego rozumienia oraz orientacji w przestrzeni. Ponadto działania w ramach projektu zostały skierowane do kadry pedagogicznej zatrudnionej w przedszkolu „Dzieńdoberek”, tak by mogła ono podnosić swoje kwalifikacje zawodowe, by móc jeszcze lepiej wykonywać swoją pracę.

 

 • Cel główny: głównym celem projektu jest zwiększenie szans edukacyjnych dla 16 dzieci niepełnosprawnych w wieku 3-4 lata, uczęszczających do Ośrodka Wychowania Przedszkolnego na terenie miasta Szczecin do dnia 31.08.2018 roku.
 • Grupa docelowa: 16 dzieci niepełnosprawnych i 11 osób dorosłych – kadry zatrudnionej w przedszkolu
 • Obszar wsparcia: osoby zamieszkujące na terenie powiatu miasto Szczecin i powiatu polickiego
 • Termin realizacji projektu: 01.04.2017 – 31.08.2018 r.
 • Rekrutacja do projektu: rekrutacja ciągła prowadzona w terminie 01.04.2017 – 31.08.2018 r. Dokumenty rekrutacyjne do pobrania ze strony: www.synergiaszczecin.pl/do-pobrania
 • Formy wsparcia: 
  a) opieka dzienna dla dzieci niepełnosprawnych 
  b) catering dla dzieci dobrany według indywidualnej diety 
  c) zajęcia specjalistyczne i dodatkowe dla dzieci, w tym m.in. rytmika, dogoterapia, bajko terapia, metoda Handle, itp. 
  d) wyjścia do teatru, kina, na basen, wyjazdy całodniowe i inne dla dzieci 
  e) szkolenia zawodowe dla kadry zatrudnionej w ramach OWP
 • Koszty udziału we wsparciu: udział bezpłatny.
   

Realizacja projektu jest możliwa dzięki jego współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.

Wartość projektu wynosi: 1 794 541,20 zł, w tym wartość środków z UE: 1 511 341,20 zł, wartość środków z budżetu państwa: 0,00 zł oraz wartość wkładu własnego: 283 200,00 zł
 

 

Więcej informacji o działalności przedszkola uzyskać można na www.dziendoberek.pl

 

 

 

Szanowni Państwo, przed nami DRUGA edycja Targów Dziecko Mama Tata. Już 9 i 10 września 2017 znowu spotkamy się na hali Azoty Arena.

Co na nas czeka?

• darmowy wstęp!
• konkursy z nagrodami
• okazja do bezpłatnych konsultacji, porad, wykładów
• atrakcyjne warsztaty dla dzieci i rodziców
• strefa dmuchawców
• przejażdżki na kucykach
• obecność szczudlarzy, bohaterów z bajek i komiksów
• ciekawe panele dyskusyjne
• zapisy na zajęcia pozalekcyjne
• pomysł na wspaniały weekend rodzinny

Wrześniowy termin imprezy, 9 – 10, został wybrany nie bez powodu - po odwiedzinach na naszych targach każde DZIECKO będzie przygotowane do szkoły, pełne energii, uśmiechu z doskonałą wyprawką.

 

 

 

 

MAMY OGROMNĄ PRZYJEMNOŚĆ ORGANIZOWAĆ WRAZ Z AZOTY ARENĄ TARGI DZIECKO MAMA TATA, które odbędą się w 3-4.09.2016r. 

 

Zapraszamy Państwa do udziału w wyjątkowych Targach DZIECKO Mama Tata 2016.
To jedyna taka impreza w regionie zachodniopomorskim, będąca przeglądem propozycji skierowanych do rodzin z dziećmi oraz rodziców spodziewających się potomstwa.

 

 

NASZE TARGI
 
 • dwa wystawiennicze dni w prestiżowej
 • hali Azoty Arena
 • 10 000 spodziewana liczba osób
 • odwiedzających stoiska
 • możliwość prezentacji swojej firmy
 • sprecyzowanej grupie odbiorców
 • okazja do promocji i sprzedaży swoich
 • produktów
 • konsultacje, warsztaty

 

DLA KOGO
 
 • rodziny z dziećmi
 • uczniowie
 • przyszli rodzice
 • osoby zawodowo związane
 • z branżą dziecięcą

 

WARTO SKORZYSTAĆ
 
 • niskie koszty uczestnictwa
 • profesjonalna obsługa
 • hala Azoty Arena - nowy wielofunkcyjny obiekt: 600 miejsc parkingowych, blisko 2000 m2 powierzchni wystawienniczej
 • możliwość współtworzenia programu wydarzeń towarzyszących

 

 

 

 

 

 Nie zapominając w wakacje o naszych najmłodszych i ich Rodzicach stworzyliśmy STREFĘ DZIECKA - ARTkonka :)

Strefa Dziecka powstała z myślą o Dzieciach i Rodzicach. Przygotowaliśmy wiele ciekawych zabaw i atrakcji. Rodzice pozostawiając swoją Pociechę pod czujną opieką Animatorów mogą nacieszyć sie obiektem basenowym, mając poczucie, że ich Dziecko wspaniale i bezpiecznie bawi się. 

Użytkownicy szczecińskiego kompleku rekreacyjno-basenowego Arkonka, spotkają nas przy placu zabaw.